جامعه مدنی و میرزای نائینی
45 بازدید
محل نشر: معرفت » اسفند 1380 - شماره 51 (7 صفحه - از 96 تا 102)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در سالهای اخیر، برخی از اصحاب بیان و قلم «جامعه مدنی» را به عنوان جامعه آرمانی خویش معرفی کرده و گاه آن را برگرفته از «مدینة النبی» و گاه مقابل جامعه ولایی دانستهاند. سرانجام کتاب «تنبیه الامّة و تنزیه الملّة» میرزای نائینی را به عنوان اولین منشور جامعه مدنی ایران معرفی نمودهاند تا از این رهگذر برای نظریههای خود تأییدی از علمای دین بیاورند. لذا ما در این مقاله ابتدا برخی از مؤلفههای جامعه مدنی موردنظر دگراندیشان را مطرح کرده سپس ممیزات جامعه مطلوب میرزای نائینی را مورد بررسی قرار داده و با مقایسه آنها با یکدیگر به این نتیجه رسیدهایم که جامعه مطلوب نائینی با جامعه ولایی تهافتی ندارد، بلکه در هر دو جامعه، مردمسالاری دینی ساری و جاری بوده و احکام دین یکی از مبانی ثابت قوانین آنها به حساب میآید و فقیهی جامعالشرائط در رأس آنها قرار دارد.